Garantija 2 gadi visām precēm *

Bezmaksas piegāde pirkumiem no 80EUR

Preču atgriešana 14 dienu laikā

Distances līgums

Distances līgums

Distances līgums

Distances līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes https://medplaza.lv  uzturētāju un īpašnieku SIA “ELVIM”, vienotais reģistrācijas № LV40103040641, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 3G, Rīga, LV-1067, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un

fizisko vai juridisko personu, (turpmāk tekstā – Pircējs), kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu https://medplaza.lv interneta tirdzniecības vietnē, (turpmāk tekstā – Vietne). Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti https://medplaza.lv interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis ārpus tirdzniecības vietnes –  https://medplaza.lv.

 1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā interneta tirdzniecības vietnes https://medplaza.lv pieejamās preces (turpmāk Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).
 2. Līgums ir saistošs visiem preču pasūtījumiem un pirkumiem, kas izdarīti Vietnē.
 3. Pircējs ir tiesīgs izvēlētis un pasūtīt sev nepieciešmo Preci, iepazīties ar tās aprakstu, raksturojumu, galvenajām īpašībām un cenu, kā arī novērtējot tās derīgumu un atbilstību savām vajadzībām. Pircējs norāda izvēlētās Preces daudzumu un veic Preču pievienošanu iepirkuma grozam.
 4. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapas Vietnē. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu Vietnē pieprasīto informāciju:
  • precīzu informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, juridiskai personai nosaukumu, adresi, kontakttālruni, e-pasta adresi);
  • izvēlēto piegādes veidu un piegādes adresi no Vietnē piedāvātajiem variantiem;
  • izvēlēto maksājuma veidu;
  • papildus informāciju un atlaides kupona esamību.
 5. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis preces pasūtījumu un apstiprinājumu Vietnē.
 6. Pēc Pircēja pasūtījuma apstiprināšanas Pārdevēja Vietnes sistēma pēc šiem datiem automātiski sastāda rēķinu, kurš būs pieejams tūlītējai izdrukāšanai, kā arī tiks nosūtīts uz Pircēja pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
 7. Pircējs ir atbildīgs par precīzu pasūtījuma formas aizpildīšanu un korektu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešai personai tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus datus.
 8. Veicot pasūtījumu Vietnē, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, Pircējam tie ir zināmi, Pircējs tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā preces iegādes reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preci Vietnē, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
 9. Pircējam ir pienākums Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā samaksāt par preci un izvēlēto piegādes veidu.
 10. Pircējs veic samaksu par pasūtīto preci un piegādes veidu saskaņā ar Pircēja Vietnē izvēlēto maksājuma veidu.
 11. Samaksa par preci un izvēlēto piegādes veidu uzskatāma par veiktu brīdī, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājuma summu par preci un izvēlēto piegādes veidu pilnā apmērā.
 12. Visas cenas ir norādītas ar 12 % vai 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis), atbilstoši preces veidam.
 13. Preces piegādes veidu Pircējs izvēlās aizpildot pasūtījuma formu, kurā ir atrunāti piegādes samaksas apjomi, par ko Pircējs ir iepazinies, izvēlējies un piekritis apmaksāt apstiprinot pasūtījumu.
 14. Pārdevējs veic pasūtītās Preces piegādi atbilstoši Pircēja veiktai izvēlei par preces piegādi.
 15. Pircēja pasūtītā prece tiek piegādāta uz Pircēja pasūtījumā izvēlēto adresi un noteiktajos termiņos. Pircējam ir jāpieņem preces piegāde personīgi. Ja preces piegādi saņēma cita persona pasūtījumā norādītajā piegādes adresē, uzskatāms, ka preci saņēmis Pircējs.
 16. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 4 (četras) darba dienas.
 17. Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad prece ir piegādāta Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.
 18. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Kurjerpasta izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.
 19. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).
 20. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā, ka atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
 21. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
 22. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju uz e-pastu [email protected]. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.
 23. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē – http://www.ptac.gov.lv.
 24. Veicot reģistrāciju un/vai pasūtot preci Vietnē, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis Vietnē. 
 25. Personas dati, ko sniedz Pircējs aizpildot pasūtījuma formu netiek nodoti trešajai personai, bet izmantoti Pardēvēja pasūtījuma izpildes un piegādes nodrošināšanai.
 26. Pircējs ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to. Informācija par to, kā ir izmantojamas Pircēja atteikuma tiesības, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
 27. Jebkurš strīds, domstarpība vai nesaskaņa, kas rodas starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, Pircējam un Pārdevējam cenšoties panākt vienošanos. Ja radušos strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu, to nosūtot uz Pārdevēja e-pastu [email protected].
 28. Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju un kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 29. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Pircējs rīkojas prettiesiski vai pretēji šī Līguma noteikumiem.
 30. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
 31. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, proti, jebkuru tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri nebija Pārdevējam zināmi Līguma noslēgšanas brīdī un kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, tai skaitā, bet ne tikai, vides vai klimata anomālijām, streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras traucējumiem vai bojājumiem. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Pārdevējs centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
 32. Pircējs apliecina, ka ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.
 33. Pārdevējs ir tiesīgs nodot tā no Līguma izrietošās tiesības un saistības trešajai personai.
 34. Šis Līgums ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, ko Līguma noteikumi neregulē, Pircējs un Pārdevējs risinās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
 35. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
 36. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.
 37. Visi Pircēja jautājumi saistībā ar šo Līgumu vai tā noteikumu izpildi, uzdodami rakstveidā, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi  [email protected] vai mutiski, zvanot uz telefona numuru kas norādīts Pārdevēja interneta Vietnē.